Vi kan staten

uppdragsgivare

Uppdragsgivare

 
topp3.jpg

våra uppdragsgivare under åren:


Arbetsmiljöverket

ARKDES

Boverket

Brottsförebyggande Rådet

CEPN

CFL (Centrum för flexibelt lärande)

CSN

Dans- och cirkushögskolan

Delegationen mot segregering (DELMOS)

Diskrimineringsombudsmannen

Ekobrottsmyndigheten

eHälsomyndigheten

EKN

Elegitimationsnämnden

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Energimyndigheten

ESF-rådet

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Fiskeriverket

FMV

Folkhälsoinstitutet

Folkhälsomyndigheten

FORMAS

FRA

Försvarshögskolan

Försäkringskassan

GIH

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Historiska museet

Högskolan Gotland

Högskoleverket (f.d.)

 

 

 


Integrationsverket

Internationella programkontoret (f.d)

IPM

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Kommunikationsforskningsberedningen KFB

Konstfack

Konsumentverket

Kriminalvården

Kronofogden

Kulturrådet

Kungl. Biblioteket

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan

Livrustkammaren, Skokloster slott, Hallwylska museet.

Livsmedelsverket

Lotteriinspektionen

Läkemedelsverket

Länsstyrelsen Stockholm

Lärarhögskolan i Stockholm

Migrationsverket

Moderna museet

MSB

MSU

Myndigheten för delaktighet

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Operahögskolan

Polismyndigheten

PTS (Post och Telestyrelsen)

Regeringskansliet

Riksantikvarieämbetet

 

 


Riksdagen

Riksgälden

Riksrevisionen

Riksutställningar

Rättsmedicinalverket

Smittskyddsinstitutet (f.d)

SGU

Sida

Skatteverket

Skolinspektionen

Skolverket

SMHI

Statens haverikommision

Statens institutionsstyrelse

Statens musikverk (FD Statens musiksamlingar)

Statens Servicecenter

Stockholms dramatiska högskola

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms universitet

Svenska institutet

Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Tillväxtverket

Trafikanalys

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket

UHR

UKÄ

Vetenskapsrådet

VHS (f.d)

Vinnova

Vård & omsorgsanalys