Vi kan staten

Våra tjänster

Våra tjänster

 
topp4.jpg

våra tjänster

Nedan är några av de ekonomiadministrativa områden som vi på Calona kan bistå er statliga myndigheter.


Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen med års bokslut är det centrala dokumentet för att redovisa myndighetens verksamhet. Den utgör en väsentlig del i den statliga budgetprocessen och årsredovisningen är ofta en viktig informationskälla även för andra intressenter. Innehållet styrs i stor utsträckning av det statliga regelverket samt myndighetens regleringsbrev.
Calona har stor erfarenhet av att upprätta årsredovisningar, såväl de finansiella delarna som resultatredovisning.

Exempel på moment som vi kan hjälpa till med:
Planering och förberedelser
Ta fram anvisningar och avstämningsmallar
Fördelningar av kostnader till underlag för resultatredovisning
Sammanställa resultatredovisning
Upprätta finansiella dokument och notförteckning
Kvalitetssäkring

Vi kan biståmyndigheten på olika sätt. Det kan vara allt från att planera och genomföra hela arbetet med ta fram en årsredovisning till att kvalitetssäkra periodiseringar.


statlig redovisning

Calonas konsulter har arbetat med statliga redovisningsprinciper under mer än två decenniner. Vi kan därför bistå er inom alla tänkbara områden av statlig redovisning, så som:

Anslagsredovisning och bemyndiganden
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppbörd
Avräkning med statsverket
Internredovisning
Hantering av parallella betalflöden
Garantier och lån
Avsättningar och ansvarsförbindelser
Erhållna bidrag
Transfereringar
Anläggningsredovisning


effektiva arbetsprocesser

Calona kan ge stöd och genomföra process- och organisationsutveckling inom det ekonomiadministrativa området. Arbetet kan bl a innebära att se över de ekonomiadministrativa processerna eller organisationen. Vi hjälper Er med allt från kartläggning av problem till att ta fram en lösning, dokumentation och upplägg i ekonomisystemet samt organisatoriskt införande

Exempel:
Översyn av ekonomiorganisationen
Genomlysning av specifika processer i samband med förändringsarbeteplanering och uppföljning

Budgetering är nödvändigt för att tillgodose såväl externa som interna informationskrav. Externt sett är det i form av budgetunderlag, prognoser och slutligen i årsredovisningen. Internt på myndigheten är budget och uppföljning ett verktyg för den interna styrningen och beslutsprocessen. Calona kan bistå med att utveckla den externa och interna budget- och styrprocessen. Det kan även innebära att optimera användandet av ekonomisystemet och andra verktyg för budget- och uppföljningsarbetet. Vi hjälper er att ta fram eller vidareutveckla lämpliga lösningar beroende på era behov. Lösningarna är kundanpassade och kan vara baserade på Excel, Agresso Planner eller stödsystem som t ex Eplanering.

Exempel budget- och prognoslösningar:
Budgetmallar inkl fördelning av löner eller tidkostnader
Mallar som stödjer fördelning av gemensamma kostnader
Prognosmallar/system
Budget och prognossystem som t ex Eplanering

Resurserna för många myndigheter minskar samtidigt som de externa kraven och interna behoven på verksamheten och återrapporteringen är höga. För att klara dessa krav på verksamhetsstyrning måste myndighetens planering, uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi fungera ändamålsenligt. Samtliga inblandade måste förstå och kunna medverka i budget- och uppföljningsprocesserna för att de ska fungera optimalt. Calona kan hjälpa er att utforma och utveckla arbetet med verktyg, principer och processer för planering, uppföljning, analyser, samt återrapportering.


ekonomisystem

Agresso Business World är det ekonomisystem som majoriteten av våra kunder använder. Det är ett ekonomisystem med stora möjligheter, men som också kräver kunskap och erfarenhet för att implementera, förvalta och vidareutveckla på ett effektivt sätt. Calona har under flera år arbetat med Agresso hos myndigheter med olika verksamhet och storlek. Vi har byggt upp stort kunnande om hur systemet kan användas på bästa sätt.

Exempelvis:
Implementering och vidareutveckling av nya moduler
Uppföljningsrapporter, frågeverktyg
Automatkonteringar och relationer
Byte av konto- och objektplan
Genomgång av behörigheter
Tidredovisning och projektmodul
DokumentationEkonomi- och finansierings-modell

Statliga myndigheter arbetar inom vitt skilda verksamhetsområden, med olika finansiering och andra återrapporteringskrav. Det ställer stora krav på utformningen av varje myndighets ekonomimodell. Ekonomimodellen måste säkerställa att alla intressenters krav på information tillgodoses, såväl externa som interna. Modellen behöver även utformas i enlighet med de krav som det statliga regelverket ställer.

Calona kan ge stöd i utformandet av ny eller förändrad ekonomimodell, finansieringmodell inkl. fördelningsmodeller för gemensamma kostnader. Från kartläggning av problem till att ta fram en redovisningsteknisk lösning på detaljnivå, dokumentation och implementering i ekonomisystemet.


resursstöd

Behöver ni tillfällig resursförstärkning som väl känner till statliga myndigheters miljö? Kanske har någon inom ekonomifunktionen slutat och ersättare inte hunnit rekryterats?

Calona kan erbjuda kompetent resursförstärkning. Vi har i våra uppdrag arbetat på de flesta funktioner inom en ekonomiavdelning. Tack vare vår unika kompetens inom det statliga ekonomiområdet kan våra konsulter snabbt sätta sig in i er verksamhet och hjälpa er när behovet uppstår.

Exempel på resursstöd vi erbjuder:
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Controller
Ekonomihandläggare


utbildning inom statlig ekonomistyrning och redovisning

Vi skräddarsyr utbildningar för statliga myndigheter inom tex:
Statlig redovisning
Statlig finansiering
Statligt regelverk inom ekonomiadministrativt område

Alltid teori blandat med praktiska exempel och övningar!