Vi kan staten

Våra tjänster

Våra tjänster

 
topp4.jpg

våra tjänster

Nedan är några av de ekonomiadministrativa områden som vi på Calona kan bistå er statliga myndigheter.


Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen med års bokslut är det centrala dokumentet för att redovisa myndighetens verksamhet. Den utgör en väsentlig del i den statliga budgetprocessen och årsredovisningen är ofta en viktig informationskälla även för andra intressenter. Innehållet styrs i stor utsträckning av det statliga regelverket samt myndighetens regleringsbrev.
Calona har stor erfarenhet av att upprätta årsredovisningar, såväl de finansiella delarna som resultatredovisning.

Exempel på moment som vi kan hjälpa till med:
Planering och förberedelser
Ta fram anvisningar och avstämningsmallar
Fördelningar av kostnader till underlag för resultatredovisning
Sammanställa resultatredovisning
Upprätta finansiella dokument och notförteckning
Kvalitetssäkring

Vi kan biståmyndigheten på olika sätt. Det kan vara allt från att planera och genomföra hela arbetet med ta fram en årsredovisning till att kvalitetssäkra periodiseringar.


statlig redovisning

Calonas konsulter har arbetat med redovisning enligt de statliga regelverken under mer än två decenniner. Vi kan därför bistå er inom de allra flesta områdena av den statliga redovisning.
Exempelvis:
Anslagsredovisning
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppbörd resp. Transfereringar
Avräkning med statsverket
Internredovisning
Hantering av parallella betalflöden.


e-handel

Statliga myndigheter ska idag arbeta med elektronisk hantering av såväl kund- som leverantörsfakturor. Sedan de senaste åren finns även krav på elektroniska beställningar. Calona kan göra en översyn av upplägget för den elektroniska fakturahanteringen och faktureringen, inklusive en genomgång för att säkerställa att den interna kontrollen är god och rutinerna avseende t ex attesträtter är tillfredsställande.

Exempel på delmoment där vi kan bistå är:
Förstudie
Projektledare
Kravspecifikation
Nya attestrutiner – roller
Nya/anpassade rutiner
Anpassning av ekonomiadministrativa system
Utbildning/information
Dokumentationplanering och uppföljning

Budgetering är en viktig del i den statliga styrmodellen. Budgetering är nödvändigt för att tillgodose de externa informationskraven i form av budgetunderlag och prognoser. Främst är budgeten ett verktyg för den interna styrningen och beslutsprocessen inom en statlig myndighet. Calona kan bistå med att utforma den externa och interna budget- och styrprocessen. Det kan innebära allt från att se över organisation och information till att optimera användandet av ekonomisystemet och andra verktyg för budget- och uppföljningsarbetet.

Resurserna för många myndigheter minskar samtidigt som kraven på verksamheten och återrapporteringen ökar. För större myndigheter som lyder under den nya förordningen om intern kontroll och styrning har kraven på styrning skärpts ytterligare. För att klara dessa krav på verksamhetsstyrning måste myndighetens uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi fungera ändamålsenligt. Samtliga inblandade måste förstå och kunna medverka i budget- och uppföljningsprocesserna för att de ska fungera optimalt. Calona kan hjälpa er att utforma och utveckla arbetet med uppföljning och analyser, samt återrapportering till olika intressenter.


ekonomisystem

Agresso Business World är ett ekonomisystem med stora möjligheter, men som också kräver kunskap och erfarenhet för att implementera, förvalta och vidareutveckla på ett effektivt sätt. Calona har under flera år arbetat med Agresso hos myndigheter med olika verksamhet och storlek. Vi har byggt upp stort kunnande om hur systemet kan användas på bästa sätt.

Exempelvis:
Implementering av nya moduler
Uppföljningsrapporter, frågeverktyg
Automatkonteringar och relationer
Byte av konto- och objektplan
Genomgång av behörigheter
Tidredovisning och projektmodul
Dokumentation


effektiva arbetsprocesser

Calona kan ge stöd och genomföra processutveckling inom det ekonomiadministrativa området. Arbetet kan bl a innebära att se över de ekonomiadministrativa processerna, ta fram förslag till nya rutiner samt dokumentera dessa. Vi hjälper Er med allt från kartläggning av problem till att ta fram en redovisningsteknisk lösning, dokumentation och upplägg i ekonomisystemet samt organisatoriskt införande.Ekonomimodell

tatliga myndigheter arbetar inom vitt skilda verksamhetsområden och med olika finansiering. Det ställer stora krav på utformningen av varje myndighets ekonomimodell och redovisningsprinciper. Ekonomimodellen måste säkerställa att alla intressenters krav på information tillgodoses, såväl externa som interna. Modellen behöver även utformas i enlighet med de krav som det statliga regelverket ställer.
Calona kan ge stöd i utformandet av ekonomimodell, redovisningsprinciper och fördelningsmodeller. Från kartläggning av problem till att ta fram en redovisningsteknisk lösning, dokumentation och upplägg i ekonomisystemet.


resursstöd

Behöver ni tillfällig resursförstärkning som väl känner till statliga myndigheters miljö? Kanske har ekonomichef, controller eller redovisningsansvarig slutat och någon ny inte hunnit rekryterats?

Då kan Calona erbjuda kompetent resursförstärkning. Vi har i våra uppdrag hos olika statliga myndigheter arbetat på de flesta funktioner inom ekonomiadministrationen. Tack vare vår unika kompetens inom det statliga ekonomiområdet kan våra konsulter mycket snabbt sätta sig in i er unika verksamhet och bli den som hjälper er under den period då ni saknar personal. Det gäller alla förekommande funktioner på en ekonomifunktion, såväl chef som handläggare eller assistent. Förutom att lösa akuta personalvakanser kan vi även tillföra myndigheten kunskap och erfarenhet.


intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är en process som syftar till att säkerställa att myndigheten uppnår externa och interna krav, så som t ex direktiven regleringsbrev och förordningar samt interna mål. Enligt myndighetsförordningen (2007:515) är det myndighetsledningens ansvar att den interna kontrollen fungerar på ett betryggande sätt, däremot måste arbetet med detta genomsyra hela organisationen för att nå önskad effekt.

Calona har erfarenhet från arbete med intern styrning och kontroll, både i form av revisionsarbete och operativt arbete på myndigheter. Vi har goda kunskaper när det gäller modeller som COSO eller CobIT, liksom tillvägagångssättet enligt Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Vi kan stödja myndigheten vid t ex genomgång av processer och rutiner kring internkontroll, genomförande och dokumentation av riskanalyser, etc. Dessa moment är obligatoriska för de myndigheter som lyder under förordning för intern kontroll och styrning.

Tillsammans med uppdragsgivaren utarbetas ändamålsenliga processer och rutiner med rätt nivå på de interna kontroller som finns. Calona kan utforma en kontrollplan för myndigheten. Vi kan också stödja och utföra intern revision och liknande utredningsarbeten.